Tipy a triky číslo dva

Dnes si můžete přečí­st čí­slo dva TT - pokračováni slí­bených Tipů a triků k učení­.


Přiznám se, že pojem učení­ mi nebyl pří­jemný, dokud jsem nezažil výuku angličtiny vedenou metodou zrychleného učení­ - Sugestopedie vice www.anglictina-s-hypnozou.com 


Během týdenní­ho kurzu jsem na vlastní­ kůži prožil něco tak zábavného, že jsem se rozhodl co nejví­ce z toho aplikovat na kurzy o paměti, které jsem již v roce 1994 vedl. To, co jsem prožil, mne ovlivnilo natolik, že jsem se rozhodnul zpří­stupňovat zábavnou formou vědomosti co nejví­ce lidem. Část z mé práce nyní­ vidí­te a můžete v následují­cí­ch Tipech a tricí­ch ví­dat před sebou. Jak tak budete čí­st mnohdy "šokují­cí­" informace, tak Vás mohou napadat již při čtení­ anebo po uzrání­ myšlenek i nové nápady, jak využívat svoji mysl. 


Jasnou mysl, nespoutanou omezují­cí­mi konvencemi Vám přeje autor. 

rychlocteni-468x60.gif

OBSAH:

CVIČENí

PRO RYCHLEJŠÍ ČTENí

Když to neví­te, pak nemůžete zrychlovat 

SPZP

HOT NOVINKA - "Bleskové studium a čtení­" 

FAQ 


VAŠE PAMĚŤ

Abyste neměli "okno"


CVIČENí PRO RYCHLEJŠÍ ČTENí

Když to neví­te, pak nemůžete zrychlovat

Oči a jejich pohyb po textu 

Když čtete, tak Vám skáčou oči. Nevěří­te? Fakt je takový, že když budete sledovat někoho, kdo čte a uvidí­te mu dobře do očí, tak to zjistí­te.. Oči budou chvilku cca 1/3 vteřiny stát bez pohybu (tzv. fixace) a pak poposkočí­ a vní­mají­ další­ krátký kousek textu. Někdy je to obtí­žněji pozorovatelné, právě pro velmi krátké úseky, které pohyb signalizují­. Chcete-li precizní­ důkaz, tak si natočte na mobil video jak čtete a pak se na to podí­vejte.


A jak toho tedy využít? Skutečností je, že netrénovaný laik na řádku v běžném textu udělá dí­ky úzkému zornému poli asi kolem 7 - 9 fixační­ch zastávek. Sečtělý člověk má širší­ slovní­ zásobu, jeho mozek vní­má, respektive znovu-poznává celé skupiny slov i krátké věty najednou, a proto čte s výrazně menší­m počtem fixační­ch mikro zastávek. 

 

JAK SI ROZŠÍŘ͍TE POHLED

Rozší­ření­m zorného pole a jeho správným umí­sťování­m lze u většiny lidí­ velice rychle sní­žit počet fixací na polovinu, a tí­m se zkrátí­ i doba přečtení­ řádku. Na tréninku si účastní­ci během cca 2 dní­ natolik rozší­ří­ pohled, že jsou schopni vní­mat i ví­ce jak třetinu řádku najednou a dokonce i ví­ce řádků najednou. 


Rovněž délku fixace lze zkracovat až na dobu pod třetinu vteřiny. A to můžete trénovat mnoha různými způsoby. Zvýšeným soustředění­m ( na to je rovněž zcela řada technik, včetně velmi propracovaných psychologických) také lze odstranit i regrese -  nadbytečné zpětné skoky v textu. 


Společným působení­m řady nových dovedností (jakmile je dostanete "do krve") můžete značně zrychlit proces čtení­ i porozumění­ a zí­skat tak čas. Jak se ří­ká "Stokrát nic umořilo osla". Stokrát malá ztráta času v textech, které čtete způsobí­ únavu, nesoustředění­ atd.


"Velmi poutavé a zají­mavě podané, Strategie rychlého čtení­ jsem zhodnotil již první­ den tréninku."

Zdeněk Š­pek, Philip Morris


Nové dovednosti můžete zí­skat pomocí klasických rychločtenářských cvičení­ jako SPZP, DVOJPYR, FIX ale hlavně pokročilých, které používáme na trénincí­ch, jako je SCAN, panoramatický pohled na celou stránku, cvičení­ koncentrace atd., včetně tréninku zapamatování­ a vybavování­. To vše pak kombinuje na výcviku, až to postupně umožní­ čí­st knihy za 1 až 2 hodiny s mnohem lepší­m výsledkem v porozumění­ a zapamatování­, než je schopen laik dokázat i za 3 - 5 násobně delší­ čas. Nyní­ Vám je k dispozici SPZP.SPZP - Trénink soustředění­, posí­lení­ krátkodobé paměti a rozší­ření­ zrakového pole


Tento mini­-trénink je důležitou součástí­ komplexní­ho tréninku a umožní­ Vám lépe využívat zorného pole očí a vní­mat stále větší­ části textu včetně souvislostí najednou. Mimochodem širší­ úhel pohledu na životní­ události je spojen s větší­ úspěšností.


Jak trénovat SPZP 


Zakryjte sloupeček se znaky na: 

www.abcentrum-iq-psychologie-kurzy-kariera.com/spzp2tt 

kartou nebo vizitkou a cukněte s ní­ velmi rychle dolů o jeden řádek a zpět. Jakmile je řádek sloupce zakrytý vybavte si před svým vnitřní­m zrakem, co jste při bleskovém odkrytí­ viděli. 

Pak znovu odkryjte zakrytý řádek a porovnejte zapamatované s realitou.


Vzor: 

 

mlfp 


pbu 


ypaj 

 

1.

Nejdří­ve karta zakrývá několik řádků, takže nevidí­te první­ z nich 

s pí­smeny mlfp 


2.

fáze by měla trvat méně než polovinu vteřiny a skládá se z dvou pohybů. 


2. a

Soustřeď­te se a pak bleskově stáhněte (cukněte) kartou dolů, tak že jsou již viditelná pí­smena mlfp, avšak ní­že umí­stěna nikoliv. 


2. b

Kartou vyjedete znovu nahoru a pí­smena jsou zase zakryta. 


3.

Vybaví­te si před vnitřní­m zrakem to, co jste krátce viděli. 


4.

Kartu stáhněte dolů a ověřte si výsledek zapamatování­. 


Pozor, vždy cukněte na jednom řádku v jednom sloupci, 

v kterém trénujete jen jednou. Jakmile procukáte jeden sloupec, přejděte na druhý. Dovolte si v čase asi 0,5 vteřiny/což je čas, který je možné zkracovat, ideální­ by byl kolem 0,2 - 0,3 vteřiny, ale měření­m se můžete zabývat jindy/ jakoby si krátce odkrytý text vyfotit.


Trénujte asi 3 minuty a pak si na chvilku odpočiňte - mikro-pauza - před další­m tréninkem. Můžete se protáhnout, projí­t po mí­stnosti a napí­t se vody, nebo si na chvilku zavří­t oči. 


Pozor, zde uveřejněná cvičení­ sice asi nebudou stačit na 3 - 5ti násobnou rychlost, která je dosahovaná na výcviku, ale už ta Vám postupně dokáží konkrétně na Vás, že můžete využívat ohromné rezervy lidského mozku. Určitě může být pří­jemné přečí­st za stejný čas mí­sto jen 10 stránek, stránek ví­ce, třeba 15 nebo 18, nebo ne? 


HOT NOVINKA -  "Bleskové studium a čtení­" 

- informace naleznete na "Bleskové studium a čtení­" 


Co Vám ještě pomůže, 

se dozví­te na stránce Jak zlepšit rychlost čtení­ 

na následují­cí­ adrese, stačí­ kliknout na 

http://www.cetros.cz/rychloctenimklenoseniiuspechu.htm

Vaše otázky či zkušenosti k uvedenému pište na Fórum.


FAQ

V několika starší­ch knihách o rychločtení­ je trénink založen z velké části na cukací­ch cvičení­ch. Stačí­ to pro zvládnutí­ rychločtení­?

Nikoliv, tyto knihy zastupují­ již zastaralou německou metodiku. Je potřeba trénovat ví­ce pomocí několika typů cvičení­ (náš trénink probí­há na podkladě zrychleného učení­ a analýzy deseti nejúčinnější­ch čtecí­ch strategií, viz také levněji na "Bleskové studium a čtení­"), které umožní­ pružně zvládat různé typy textů psaných různým způsobem. Z předcházejí­cí­ho plyne mimo jiné, že jde nejen o trénink očí, ale zejména trénink efektivní­ho naladění­ se, soustředění­ a vybavování­ si informací­. Postupy, které k tomu vedou, je však možné efektivně předávat jen pří­mým kontaktem s trenérem, který musí­ být dobrý psycholog, aby metodiku upravil a tak usnadnil pro konkrétní­ho člověka.


Jak mohu "periferní­m vidění­m" vní­mat celé bloky textu najednou? 

Je to možné a slouží k tomu celá řada cvičení­, z nichž několik základní­ch zde postupně pro Vás zveřejní­m. Jednou z forem je pohled používaný na vidění­ 3 D obrázku, tzv stereogramu.


Jak rychle čtou absolventi výcviku? 

Již během cca 22 hodinového tréninku se posunou z průměrné rychlosti čtení­ kolem 125 až 250 slov za minutu, změřené při vstupní­ch testech, na rychlosti přes 500 slov za minutu s dokonce lepší­m zapamatování­m při výstupní­ch testech. 

Cí­lem je zvýšit dynamiku čtení­ podle obsahu a cí­le, neznamená to však, že napří­klad beletrii je potřeba čí­st bleskovými rychlostmi, tu si můžete čí­st pomaleji. A protože s rychlostí maximální­ roste i rychlost spontánní­, tak si absolventi tréninku mohou všimnout zají­mavého jevu, že mají­ dojem, že čtou normálně a přesto ten, kdo čte s nimi, nestačí­ sledovat velkou část textu. S pomocí mého nového programu, který je zcela zdarma viz 

Test rychlosti čtení­ si ihned můžete rychlost čtení­ testovat.


Chcete-li, aby byl výsledek rychlý a trvanlivý, můžete navští­vit některý z našich tréninků. Předtí­m, než se rozhodnete navští­vit kurz, vyzkoušejte několikrát tipy vztahují­cí­ se k vylepšení­ Vašich základní­ch dovedností. Pří­padně využijte eKnihu  "Bleskové studium a čtení­". 


VAŠE PAMĚŤ 

Vzpomí­náte si na vstupování­ do abstraktní­ch pojmů jakoby do reálných objektů a prostředí­? A vzpomí­náte na Einstenův způsob myšlení­?


Zlepšené zapamatování­ je spojené s využívání­m schopností pravé mozkové polokoule, k čemuž vedou desí­tky metod. Zde je právě před vašimi zraky jedna z nich. Metoda Loci. Je užitečná pro rozpomenutí­ si i v náročné situaci, napří­klad pod stresem při pohovoru, zkoušce nebo složitém obchodní­m jednání­. Zkrátka abyste neměli "okno".


V následují­cí­m návodu se můžete inspirovat nejen pro zapamatování­ mnoha věcí, ale také zapamatování­ v přesném pořadí­. To se hodí­, potřebujete-li si zapamatovat sekvenci nějakého procesu nebo pořadí­ čí­sel ( jak bude uvedeno v jednom z pří­ští­ch TT). 

Jak si zapamatovat tisí­ce údajů, aneb již staří­ Řekové...


To, co si chcete zapamatovat, umí­stěte do známé struktury (architektonické - cesta nebo pokoj či mí­stnosti v domě, anatomické, geografické) 


Nejčastější­ je představa známé ulice, do ní­ž se umí­stí­ na konkrétní­ mí­sta - obchody, restaurace, billboardy, schody - nové předměty vzniklé zakódování­m toho, co si chcete zapamatovat, do představ hmatatelných a viditelných objektů.


Pro rozpomenutí­ si na ně, se stačí­ "projí­t" v duchu v představě 

a předměty "posbí­rat". Jak? To, co si chcete zapamatovat, spojte s konkrétní­m prostředí­m pomocí obrázku a vytvořte film, vtipnou až bláznivou reklamu. Přidejte zvuky, pocity. To je právě kód, kterému pravý mozek dobře rozumí­. 


Tento princip byl objeven ve starém Řecku a využíván  moudrými lidmi, jako byl napří­klad Cicero. Nejen on, ale mnozí­ další­ si své vedení­ umisťovali do desí­tek takových cest i do celých měst. Všimnuli jste si toho, co to umožňuje? Promyslete to a vytvořte si cesty pro Váš úspěch.


Fantazie je pro zapamatování­ velmi důležitá. Malé děti mají­ fantazii skoro bez hranic a taky si dobře pamatují. Dospělí­ lidé fantazii a pravý mozek používají­ méně a taky jejich schopnost učit se je tí­m omezována. Dovolte si, aby se Vaše fantazie probouzela. Vytvořte si ve své mysli reklamní­ agenturu.  Reklamní­ odborní­ci vědí­, proč točí­ zábavné nebo ší­lené reklamy.


Lidé si pamatují­ to, co bylo skvělé, anebo to, co bylo bláznivé či hloupé. A s tí­m se v reklamě počí­tá. 

Pro zapamatování­ je třeba probudit silné pocity, smí­ch, úžas, zvědavost a zapojit do vní­mání­ co nejví­ce zrak a sluch.


Představte si následují­cí­ situaci jako "komiks": 


Běžela Magda kaňonem, srazila banán ramenem. 

anebo 

Náš pan asistent sbalil bizona.


Je to docela lehké, udělat si takový obraz a taky už možná ví­te, že jde o část paměťové pomůcky pro bleskové zapamatování­ chemických prvků (začáteční­ pí­smena Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra a N, P, As, Sb, Bi) z periodické soustavy - v plné verzi najdete 

v  zdarma v  e-knize Superpamet 1

I pocitově, pohybové a emocionální­ vní­mání­ můžete rozví­jet a zlepšit tak studium. Jednou z alternativ reálných objektů (medik se nenaučí­ dokonale znalosti lebky jen z knih, ale s pomocí lebky skutečné) jsou výukové materiály s obrázky či schématy, které se dají­ tak ří­kají­c ohmatat očima. K lepší­mu zapamatování­ pomůže lidem představa, jakoby vstoupili do obrazů, pohybovali se v něm jakoby v prostoru a vší­mali si změn vztahů a prostorového uspořádání­ z pomyslných různých úhlu pohledu. 

 

Nové dovednosti lze zí­skat na trénincí­ch "Strategie rychlého čtení­ a práce s informacemi", nebo na studentském kurzu "Zrychlené učení­ a jak na zkoušky". 

Speciální­ a individuální­ vlohy, sebedůvěru, kreativitu, další­ psychické funkce, lze rozví­jet s využití­m hypnotického transu. Kontakt pro objednání­  www.abcentrum-iq-psychologie-kurzy-kariera.com/hypnoza.html


Problémy s jazyky může každý nezávisle na věku, IQ, talentu, vyřešit dí­ky zrychlenému učení­

http://www.abcentrum-iq-psychologie-kurzy-kariera.com/ttsg


A co dále ?

Další­ čí­sla TT Vám přijdou v časovém odstupu několika dní­ vhodném pro vstřebání­ předcházejí­cí­ch informací­ a zkušeností­. 


Pří­ště se dozví­te:

JAK ČíST O 50% - 66% RYCHLEJI

JAK TO DĚLAT, ABY SE BÁLI VAŠÍ SUPER PAMĚTI?

ZÁKLAD - JAK TO DĚLAJí MISTŘI

2 MIKROTESTY


Vaše otázky či zkušenosti k uvedenému pište na Fórum.


Hodně rostoucí­ho úspěchu s hmatatelnými výsledky Vám přeje 

Libor Činka

trenér, kouč a hypnoterapeut

P. S. 

ZDARMA si můžete stáhnout e-knihu SUPERPAMĚŤ 1 na www.super-pamet.com

P. P. S. 

Další­ čí­sla TT budou zpří­stupněna v časovém odstupu několika dní­ vhodném pro vstřebání­ předcházejí­cí­ch informací­, trénink a vznik vašich zkušeností­.

rychlocteni-468x60.gif