logo for skola-studium-zkousky-rychle.com
leftimage-3col for skola-studium-zkousky-rychle.com  

Home > trenink

Trenink pro majitele e-programů
Cvičení záměny písmen za čísla - pro majitele Superpaměť 2 bleskově

Pozor, záměna písmen za čísla je úmyslná, nejde o chyby, ale o procvičení MS šifrování pro majitele eknihy Superpaměť 2 bleskově - autor Libor Činka.

+ Program pro připomenutí/ zapamatování MS ke stažení ZDE

Trénink A Trénink B Trénink C Trénink D

Písmena zaměněná za 789

Trénink A


Úspěšné a neúspěšné myšlení
© 2010, Libor Činka, Úryvky z textu: AnglickaSlovesa10xRychleji.pdf

Trénink se záměnou písmen za čísla 789
9dy mnemotechni9a „ne7un9uje“?
Mnemote8nic9é pomůc9y si lidé nezapamatují sprá7ně z ně9oli9a dů7odů:

1. „Nenormalita“

Paměťo7é pomůc9y přijdou mnoha absol7entům normální8 š9ol nenormální a oni 8tějí myslet normálně, aniž si u7ědomí, že NORMA znamená prostřední a průměrné myšlení, ni9oli7 myšlení nadstandardně úspěšné. 9dyby byli 7ši8ni normální lidé úspěšní 7 učení jazy9ů, ta9 by8 7ás 9 nenormalitě a 9reati7nímu myšlení ne7ybízel. Odmítnutím připojit se 9 netradičnímu myšlení se moze9 člo7ě9a odpojuje, odborně řečeno disociuje. Disociace je neslučitelná s pamato7áním.

Pozor, záměna písmen za čísla je úmyslná, nejde o chyby, ale o procvičení MS šifrování pro majitele eknihy Superpaměť 2 bleskově - autor Libor Činka.


Trénink B

2. „Zapletení“ se

Napří9lad člo7ě9, 9terý si 8těl zapamato7at jméno Ha7ran a namísto toho jej zaměnil za Holub. Ta9o7ý člo7ě9* pa9 ří9á, že paměťo7é pomůc9y jsou 9 ničemu, protože se to plete. 7e s9utečnosti se špatně soustředil a 8yběla mu ostrá a jednoznačná předsta7a ha7rana 7 černé bar7ě a s 7el9ým zobá9em.

Že je to nenormální ta9to si pamato7at jména a další 7ěci? A je sprá7né, že je normální se bi7lo7at, zapomínat a cítit se ja9o člo7ě9, 9terý nemá na paměť buň9y? Ne,! Na nenormalitu pou9azuje ohromující spousta lidí, 9teří si ne8ali 7su9ero7at, že učení je těž9é. Je leh9é, 9dyž respe9tuje paměťo7á pra7idla moz9u.7e s9utečnosti zapamato7ání může probíhat pouze a jen spojo7áním 9on9rétní8 předsta7 a prožit9ů! Bi7lo7ání je snahou propojo7at slo7a bez předsta7 či z7u9y bez propojení s 7ýznamy. Opa9o7ání slo7íče9 v du8u typu:

get = dostat, get = dostat, get = dostat

je pasi7ním opa9o7áním bez vyt7áření sou7islostí, vede 9 vyt7oření mlha7ý8 obrazů a záměnám slo7íče9 či zapomínání.

Mimo8odem, 7ši8ni účastníci paměťo7é soutěže Memori9a patřící do moz9o7é olympiády World Memory Olympiad si pamatují ta9, že pomocí smyslů 7yt7áří pestré až lasero7ě ostré předsta7y blíz9é zajíma7ým, šo9ujícím či s97ělým re9lamám či 7ilmo7ým 9lipům. Co je lepší, umět si pamato7at alespoň zá9ladně ja9o tito duše7ní sporto7ci anebo být paměťo7ým in7alidou 7y8o7aným 9lasic9ým š9olst7ím?

 

Pozor, záměna písmen za čísla je úmyslná, nejde o chyby, ale o procvičení MS šifrování pro majitele eknihy Superpaměť 2 bleskově - autor Libor Činka.


Trénink C
 

Čím se od ni8 liší normálně myslící člo7ě9? Tím, že tr7á na pasi7ním bi7lo7ání z na papír tištěný8 textů a 7 důsled9u tedy má černobílé myšlení. 8cete černobílou tele7izi či monitor počítače s texto7ými pří9azy DOS či bare7nost a multimédia?

*Prá7ě peda9o9o7é, 9teří pou9azují na nesmyslnost mnemote8nic9ý8 pomůce9 se ta9 zařazují mezi nes8opné 7yt7ářet prostředí naplněné 9oncentrací a 9reati7ity nutné pro učení. 7ýmlu7a na su8ost témat je 7ýmlu7ou na s7ou nes8opnost zajíma7ě prezento7at. Proč 7ětšina peda9o9ů myslí ta9 omezujícím a nepružným způsobem? Protože učení probíhá zejména nápodobo7áním 7zorů a ani oni neměli na peda9o9ic9ý8 7a9ultá8 7hodné a nadprůměrné 7zory.


Trénink D


A naopa9 7ýhody mnemote8ni9y a hra7ého přístupu

Po9ud jste se opra7du pocti7ě ponořili do příběhu, ta9 jste si zapamato7ali 7íce než šprtáním. I 9dyby to nebylo ry8lejší, ta9 to má ohromující 7ýhody. Za tu nejhla7nější po7ažuji ja9o psy8oterapeut 7a9t, že učení se stane zába7ou a na7íc zjistíte, že máte na mnohem 7íce, než jste si předtím trou7ali. Bohužel š9olní metody 7edou 9 potížím a narušo7ání sebe7ědomí už dětí na zá9ladní š9ole. 7rustrace mnoha rodičů, 9teří stojí nad dětmi a nutí je se učit, 7ede příliš často 9e 9ři9u, ob7iňo7ání z lenosti. 7e s7ěte použí7aný termín „š9olní 7obie“ je něco, co nes8opní učitelé budou odmítat.

Nes8opnost učitelů učit zajíma7ě a beze stresu 7yt7ořila nes8opnost studentů učit se hra7ě, z ni8 že se budoucna stá7ají podobně nes8opní rodiče. 7šimněte si slo7a NE-S8OPNOST. Tedy absence s8opnosti. S8opnost učit se s 8utí, roz7íjet se a růst může těž9o 7zni9nout pod 7edením lidí, 9teří sami ne7ědí ja9 probudit t7oři7ost moz9u. T7OŘi7ost – s8opnost t7ořit no7á spojení 7 moz9u, zapojit co nej7íce smyslů a typů inteli9ence je to, co by mělo být upřednostněno. 9do odmítá t7ořit, stá7á se tím, 9do boří. Přísnost a tla9 nejsou 7zory, 9teré 7yt7áří t7ůrčí osobnosti. 9aždý si může 7ybrat, 9ým se stane a 7y můžete nastarto7at s7ůj roz7oj prá7ě s tímto materiálem.
 

Konec úryvku.

Celý originální text (samozřejmě již normální bez MS šifrování) obsahující  mnemotechnické pomůcky pro 10 x rychlejší zapamatování Anglických nepravidelných sloves najdete na:
www.anglictina-s-hypnozou.com

 

Zpět z Trenink na škola studium zkoušky rychle

Home > trenink

(c) 2011, Libor Činka

 

 

Z DAR MA Tipy triky

Jak se učit - klikněte v levém menu na Jak se naučit

 

Hypnotické nahrávky
pro úspěch ve studiu
a dosahování cílů najdete
v eshopu CETROS